Reklamacje i skargi

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach, informuje o możliwości składania reklamacji i skarg.

1.    Dopuszczalna forma - pisemna, fax, e-mail.

2.    Miejsce składania:  Centrala BS w Siemiatyczach (I piętro), Oddział BS w Drohiczynie, Filia w Dziadkowicach, Filia w Milejczycach.

 
3.    Termin udzielenia odpowiedzi 30 dni od daty złożenia ( w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).

4.    Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu pisemnie, fax, e-mail (sposób uzgodniony z klientem).


Ponad to informujemy, że:

- Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach podlega Komisji Nadzoru Finansowego;

- Klienci mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub  Powiatowe-go Rzecznika Konsumenta.

Zarząd Banku Spółdzielczego
        w Siemiatyczach

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464