Kredyt konsumpcyjny

Kredyty konsumpcyjne udzielane są osobom fizycznym na dowolny cel, z przeznaczeniem na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 100.000 zł.

Kredyt może być udzielany na okres do 96 miesięcy.

Spłata kredytu – w ratach miesięcznych (raty malejące lub annuitetowe).

O kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające zdolność kredytową oraz terminowo regulujące zobowiązania.

W przypadku, gdy o kredyt ubiega się małżeństwo, do ustalenia wysokości kredytu przyjmuje się łączne dochody małżonków.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, kredyt może zostać uruchomiony dopiero po wyrażeniu przez jego Współmałżonka zgody w formie pisemnej na zaciągnięcie takiego zobowiązania, o ile małżonkowie nie występują wspólnie jako Kredytobiorcy.

Kredyt oprocentowany jest według: stałej bądź zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku, która obowiązuje w okresie, za który odsetki są naliczane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie kredytu.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464