Rachunek ROR Pol-Konto

Rachunki Bieżący i pomocniczy umożliwiają w szczególności:

 1. przechowywanie środków pieniężnych,
 2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Zalety z posiadania rachunków rozliczeniowych:

 1. bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,
 2. karty płatnicze  ? VISA ,
 3. możliwość korzystania z telefonicznej informacji Bankofon,
 4. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
 5. możliwość korzystania z wielu dodatkowych produktów i usług bankowych, np. lokaty, kredyty, karty płatnicze, usługa Home Banking, Intrenet Banking

Banku otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych na rzecz:

 1. rezydentów, a w szczególności:
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 •  jednostek samorządu terytorialnego,
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będącymi przedsiębiorcami oraz rolników (zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych tj. rolników, których roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczają 800 tys. euro),
 • organizacji ustanowionych dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszeń, fundacji, organizacji politycznych, społecznych, społeczno-zawodowych, wyznaniowych,
 • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski,

     2.  nierezydentów, a w szczególności:

 • osób prawnych, innych podmiotów instytucjonalnych, posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • osób fizycznych mających zarejestrowaną działalność za granicą,
 • przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw utworzonych przez rezydentów.

obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych obcych przedstawicielstw oraz misji specjalnych i organizacji międzynarodowych, korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464