Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.
Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi (Kredytobiorcy):

  • posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
  • o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
  • posiadającemu zdolność kredytową,
  • rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował w ostatnim okresie

Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.
Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464