Kredyty obrotowe

1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących
potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy.


2. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych
przypadkach długoterminowy.


3. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji
Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu
ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić
jednorazowo lub w transzach.


4. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.


5. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w drodze obciążenia przez Bank
rachunku bieżącego Kredytobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy
lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego
przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464