Kredyty inwestycyjne

1. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych
mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku
Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie
maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów
i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację
i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na
sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia
inwestycyjnego.


2. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi
minimum 20%. Środki własne Kredytobiorca winien zaangażować na etapie rozpoczęcia
realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem kredytu.


3. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji
Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu
ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty.


4. Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.


5. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.


6. Kolejne transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę
zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz kredytu.


7. Bank prowadzący rachunek kredytowy Kredytobiorcy kontroluje sytuację ekonomiczno finansową i majątkową Kredytobiorcy, stan zaawansowania prac inwestycyjnych,
zaangażowania środków własnych i wykorzystania środków kredytu w trakcie realizacji i
spłaty przedsięwzięcia pod względem zgodności z harmonogramem wypłat i planem
realizacji oraz realizacji biznes planu pod katem przyjętych założeń.


9. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w drodze obciążenia przez Bank
rachunku bieżącego Kredytobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy
lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego
przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464