Książeczka A'Vista

Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy do przechowywania środków pieniężnych.

Książeczka a'vista, stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o wkład oszczędnościowy i potwierdzenie posiadania tego wkładu w Banku. Spełnia funkcję:

  • informacyjną ? o stanie środków na rachunku,
  • potwierdzającą ? dokonanie wpłaty/wypłaty.

Właścicielem książeczki a'vista może być:

  • osoba fizyczna będąca rezydentem, oraz
  • szkolna kasa oszczędnościowa,

na rzecz której książeczka została wystawiona.

Środki zgromadzone na rachunku książeczki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od gromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego kwartału.

Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464