Komunikat w sprawie rozliczenia i zwolnienia - tarcza PFR 2.0

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.
W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony
formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces
ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po
upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co
do zasady niemożliwe.
W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej
będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten
rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego
terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady
niemożliwe.
W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech
decyzji, tj.:

 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku
  zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR
  okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji
  podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi
  beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.


Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że
termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania
subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od
czasu złożenia oświadczenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości
elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie
wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0
formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata
subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP
W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji
jest:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody
oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też,
w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość
przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny
kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent
musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną
w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku
przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych
kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka
nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r.
na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.
Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli
załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml
wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty).
W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR.
Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-
marzec 2021 r.
Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi
równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca
częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o
rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w
oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy
Finansowej PFR 2.0.

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro
W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu
zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych
warunków:

 • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia
  2021 r. oraz
 • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do
  liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego
przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.
Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer
rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce
je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez
Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają
saldo subwencji do umorzenia.

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły
  poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach
  dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą
  poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie
  subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku
  dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do
  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego
  wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny.
  Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą
  54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.
  Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania
  subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń,
o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań
lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00
(czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem
operatora).

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464